Algemene voorwaarden

 

Download onderstaande voorwaarden als PDF bestand

 

 

Artikel 1 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
1.1 Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van iedere rechtsverhouding tussen Solca IT en haar cliënten. Zij vormen een integraal geheel met de door Solca IT gedane aanbiedingen, offertes en aangegane overeenkomsten.
1.2 Indien de cliënt zelf haar eigen voorwaarden van toepassing verklaart op de door haar aangegane overeenkomst(en) met Solca IT, zijn deze voorwaarden voor Solca IT niet bindend voor zover zij afwijken, dan wel strijdig zijn met, de Algemene Voorwaarden van Solca IT.
1.3 Van deze Algemene Voorwaarden zal slechts kunnen worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst.1.4 Overeenkomsten met Solca IT worden pas van kracht nadat deze schriftelijk door partijen zijn vastgelegd.1.5 De vernietiging dan wel nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet.

Artikel 2 Prijs en betaling
2.1 Alle offertes, prijslijsten, aanbiedingen en brochures van Solca IT zijn vrijblijvend; herroeping door of namens Solca IT is altijd mogelijk, zelfs na uitdrukkelijke aanvaarding door cliënt.
2.2 Alle door Solca IT gedane prijsopgaven zijn, tenzij expliciet anders aangegeven, exclusief B.T.W. en andere heffingen welke door of vanwege de overheid worden opgelegd. Wijzigingen in grondstoffen, materialen en arbeidsloon mogen door Solca IT aan cliënt doorberekend worden. Eventuele installatiekosten, transportkosten en andere in verband met de levering te maken kosten zijn niet, tenzij expliciet aangegeven, bij de prijs inbegrepen.
2.3 Facturering zal door of vanwege Solca IT geschieden zodra de door Solca IT met cliënt overeengekomen prestatie is voltooid dan wel cliënt met de afname in verzuim is.
2.4 Betalingen dienen te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum op de door Solca IT aangegeven wijze. Indien het te betalen bedrag niet binnen veertien (14) dagen na factuurdatum door Solca IT ontvangen is, is Solca IT gerechtigd om wettelijke rente in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend als een volle maand.
2.5 Indien het factuurbedrag na het verloop van de in het vorige lid bepaalde termijn niet is voldaan zal cliënt van rechtswege in verzuim zijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling zal zijn vereist. Solca IT zal in dat geval gerechtigd zijn om zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat zij gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding. Alle ten behoeve van Solca IT bedongen rechten, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen, de rechten als vermeld in deze Algemene Voorwaarden, blijven in dat geval onverminderd van kracht.
2.6 Het is cliënt niet toegestaan enig door hem aan Solca IT verschuldigd bedrag te verrekenen met enig bedrag welke Solca IT aan cliënt verschuldigd mocht zijn. Cliënt is evenmin gerechtigd tot opschorting van een betaling uit hoofde van een met Solca IT aangegane overeenkomst in verband met enige andere met Solca IT aangegane overeenkomst. Ingeval art. 6 (OVERMACHT) toepassing vindt is cliënt niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling.

Artikel 3 Uitvoering van overeenkomsten
3.1 Leveringstermijnen zullen zijn streeftermijnen. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijnen zal Solca IT in overleg treden met de cliënt.
3.2 Bij overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn zal Solca IT nimmer gehouden zijn tot enige schadevergoeding.
3.3 Het risico van de door Solca IT geleverde zaken gaat over op het moment van levering aan cliënt.
3.4 Solca IT is gerechtigd de verdere uitvoering van de met cliënt aangegane overeenkomst op te schorten, zolang cliënt jegens Solca IT niet aan al haar verplichtingen, uit welken hoofde dan ook, heeft voldaan.
3.5 Solca IT zal te allen tijde gerechtigd zijn zich bij de uitvoering van overeenkomsten te bedienen van derden.

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud
4.1 Totdat het door Solca IT gefactureerde bedrag geheel door Solca IT ontvangen zal zijn en/of cliënt de anderszins over eengekomen prestatie heeft geleverd:a. blijven aan cliënt geleverde zaken eigendom van Solca IT; enb. blijven de met betrekking tot de geleverde zaken eventueel te verlenen casu quo over te dragen accessoire rechten uitdrukkelijk aan Solca IT voorbehouden.
4.2 Het is cliënt derhalve uitdrukkelijk verboden om op de in dit artikel bedoelde zaken een vuist- of stil pandrecht ten behoeven van derden te vestigen.

Artikel 5 Garantie
5.1 Solca IT staat in voor de deugdelijkheid van alle door haar geleverde apparatuur en diensten. Indien op de apparatuur geen garantiebepalingen van toepassing zijn vanwege de fabrikant zal Solca IT deze apparatuur kosteloos herstellen of vervangen indien er binnen twaalf (12) maanden na levering van deze apparatuur gebreken optreden. Uitgewisselde onderdelen worden eigendom van Solca IT.
5.2 Van deze garantie is uitdrukkelijk uitgesloten schade of gebreken aan de apparatuur welke is ontstaan door of tengevolge van:
a. natuurlijke slijtage;
b. diefstal van onderdelen, ontwrichtingen, overmatige stofvorming, verwaarlozing door cliënt, niet goed functioneerde stroom- of netwerkvoorzieningen, blootstelling aan chemicaliën, extreme omstandigheden in de ruimte waarin de apparatuur is geplaatst (zoals overmatige vochtigheid) of onoordeelkundig gebruik door cliënt;
c. onvoldoende onderhoud;d. reparaties en/of modificaties aan de apparatuur, welke niet door Solca IT zijn uitgevoerd of vooraf goedgekeurd; en/ofe. (direct of indirect) een zogenaamd “computervirus”
5.3 Software en storingen als van gevolg van software of van illegale softwarekopieën zijn uitgesloten van garantie.

Artikel 6 Overmacht
6.1 Bij intreden van omstandigheden die de nakoming van de verplichtingen van Solca IT, zoals bij normale afwikkeling van de transactie te verwachten, in die mate bezwaren dat niet valt aan te nemen dat Solca IT de verplichting ook bij aanwezigheid van deze omstandigheden zou hebben aanvaard, worden de verplichtingen van Solca IT opgeschort. Indien een dergelijke situatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen. Indien reeds ingevolge de betreffende overeenkomst is gepresteerd, zullen partijen pro rata afrekenen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden, is Solca IT op generlei wijze aansprakelijk voor schade en kosten, daaronder uitdrukkelijk begrepen gevolgschade, voortvloeiende uit het niet of niet naar behoren functioneren van de door Solca IT geleverde apparatuur. Cliënt vrijwaart dien aangaande Solca IT voor mogelijke aanspraken van derden.
7.2 Solca IT is niet aansprakelijk voor schade tengevolge van verlies van enigerlei data welke is vastgelegd op magnetische en/of andere informatiedragers. Cliënt vrijwaart dien aangaande Solca IT voor mogelijke aanspraken van derden.

Artikel 8 Ontbinding
8.1 Indien cliënt surséance van betaling wordt verleend of failleert, dan heeft Solca IT het recht om de overeenkomst door schriftelijke kennisgeving te ontbinden, dan wel (te haren keuze) de nakoming van haar verplichtingen op te schorten. Alle van de tot de opzegging verschuldigde betalingen van cliënt worden alsdan direct opeisbaar.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 Op alle door Solca IT en cliënt aangegane overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, die naar aanleiding van onderhandelingen, aanbiedingen, de wijze van totstandkomen van overeenkomsten, de inhoud en de daaruit voortvloeiende uitvoering van die overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de, naar keuze van Solca IT, feitelijke en juridische vestigingsplaats van Solca IT.

 

 

Copyright 2012 | Disclaimer | Algemene Voorwaarden | Designed by Solca IT